Hệ thống 1ty.vn cần sang nhương lại giá 300tr, ai quan tâm CALL/SMS 0123456.7711

ĐĂNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN

TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP

20/01/2011 16:32
Người đại diện: NGUYỄN THÁI BÌNH
Điện thoại: 052.821440-824312-82 2335
Địa chỉ: 66 LÊ LỢI; TX. ĐỒNG HỚI
Email:
Website:
Số người quan tâm: 2764
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNG NĂM VÀ DÀI HẠN TRÌNH CẤP CÒ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. GIÚP SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI. ĐIỀU TRA THU NHẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ THEO DÕI TÀI NGUYÊN RỪNG ĐẤT LN, NN. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN VỀ QUY HOẠCH, THIẾT KẾ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH. QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC CÔNG NHÂN CỦA TRUNG TÂM THEO PHÂN CẤP. THỰC HIỆN QUẢN LÝ KINH PHÍ, TÀI SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN THU THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CỦA NHÀ NƯỚC.
Chia sẽ qua twitter bài: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Chia sẽ qua MySpace bài: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Chia sẽ qua google bài: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Chia sẽ qua LinkedIn bài: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Chia sẽ qua facebook bài: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Chia sẽ qua stumbleupon bài: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Chia sẽ qua icio bài: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Chia sẽ qua digg bài: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Chia sẽ qua yahoo bài: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Cảnh báo bài viết: 
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA QUY HOẠCH THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP
Những SẢN PHẨM - MUA BÁN thuộc doanh nghiệp này